Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Προμήθεια ζωοτροφών 4/2022 – 3/2023

ΙΔΡΥΜΑ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 2 – 81100
ΤΗΛ. 22510 28518
E mail: [email protected]

Θέμα: Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ζωοτροφών, για την περίοδο 4oς 2022 – 3ος 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά χιλιόγραμμο σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου προμήθειας επιδοτούμενων ζωοτροφών για την περίοδο 4ος 2022 – 3ος 2023.

α/α Είδος Ποσότητα
σε χ/μα Τιμή μονάδας ανά χ/μο Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Τιμή μονάδας με ΦΠΑ
1 Καλαμπόκι 5.000
2 Μίγμα Γαλακτοπαραγωγής 15.000
3 Φύραμα Ανάπτυξης 2.000
4 Ζαχαρόπιτα 5.000
5

Για το μείγμα γαλακτοπαραγωγής και το φύραμα ανάπτυξης θα πρέπει ν’ αναφερθούν και τα χαρακτηριστικά σύνθεσής τους.
Ο διαγωνισμός θα γίνει κατόπιν κανονικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο διαδίκτυο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mytilene-charity.com.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την εκπνοή του ως άνω χρονικού διαστήματος είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται και επιστρέφονται.
H αποσφράγιση τους θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί ειδικά για το σκοπό αυτό και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση.
Οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροσώπως καταθέτουν την προσφορά τους και παράλληλα τους χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου.
Η προμήθεια των ειδών αφορά το χρονικό διάστημα 4ος 2022 – 3ος 2023 με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.
Τόπος υποβολής προσφορών είναι τα Γραφεία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9 π.μ. – 13.00.

Την προκήρυξη διαγωνισμού καθώς και διευκρινίσεις σχετικά μ’ αυτόν μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Ιδρύματος στη Διεύθυνση Καραντώνη 2 και στο τηλέφωνο 22510 28518 από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες.

MΥΤΙΛΗΝΗ 10 Φεβρουαρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. των Φ.Κ.Μ.

 

+ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ