Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Για τον διορισμό δεκαέξι (16) υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2023/2024

Ι Δ Ρ Υ Μ Α
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
—.—.—
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘ. ΒΟΣΤΑΝΗ
Καραντώνη 2 – Μυτιλήνη
Τηλ. 22510 -285.18
Email : [email protected]

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Για τον διορισμό δεκαέξι (16) υποτρόφων
—.—.—.
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης, ως διοικούσα επιτροπή του Εκπαιδευτικού Κληροδοτήματος Γεωργίου Α. Βοστάνη, έχοντας υπ’ όψιν:
Α. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 & 2 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» της εγκυκλίου 1/2014 που αφορά στην ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/10-9-2013.
Β. Το από 18/23-8-1941 Κανον. Διάταγμα «Περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του Κράτους», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενεστέρως.
Γ. Το υπ’ αριθμ. 45567/23-9-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Δ. Η υπ’ αριθμ. 1276/3358/22-11-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
Ε. Την από 10/6/1929 διαθήκη του Γεωργίου Βοστάνη,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

διαγωνισμό μεταξύ απόρων αριστούχων αποφοίτων Λυκείων, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Ανώτατες Σχολές του Κράτους και κατάγονται από την Νήσο Λέσβο, με προτίμηση, με ίσους όρους, εκείνων που κατάγονται, κατά σειρά, από τη Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης και τα Κοινοτικά Διαμερίσματα Παμφίλων και Μυστεγνών, για την ανάδειξη δεκαέξι (16) υποτρόφων του Κληροδοτήματος που θα σπουδάσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε Σχολές ή Τμήματα Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που περιλαμβάνονται και στα τέσσερα (4) επιστημονικά πεδία, εξαιρουμένων των Στρατιωτικών Σχολών.
Καταγόμενοι από τη Νήσο Λέσβο νοούνται τα αγόρια και κορίτσια των Λεσβίων που είναι γραμμένα στα Μητρώα των Δημοτικών Ενοτήτων και Κοινοτικών Διαμερισμάτων της Νήσου Λέσβου.
Η οικονομική ανεπάρκεια των υποψηφίων θα κριθεί από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, από έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού, εάν τούτο κριθεί απαραίτητο και από προσωπική εκτίμηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περί οικονομικής αδυναμίας, στηριζόμενη σε πραγματικά στοιχεία και αφού συνεκτιμηθούν όλες οι σχετικές παράμετροι.
Ειδικότερα θα ανακηρυχθούν υπότροφοι:

Τέσσερις (4) από τις Σχολές του 1οι επιστημονικού πεδίου (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες)
Τέσσερις (4) από τις Σχολές του 2ου επιστημονικού πεδίου (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες)
Τέσσερις (4) από τις Σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου (Επιστήμες Υγείας και Ζωής)
Τέσσερις (4) από τις Σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής).
Σε περίπτωση ισοβάθμησης υποψηφίων υποτρόφων προτεραιότητα δίνεται στα παιδιά πολυτέκνων ή τριτέκνων οικογενειών.
Σε περίπτωση αποτυχίας ή ελλείψει υποψηφίων σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω Σχολές, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος διατηρεί το δικαίωμα να ανακηρύξει, εφ’ όσον κρίνει σκόπιμο, υποτρόφους από τους επιτυχόντες των άλλων Σχολών κατά σειρά επιτυχίας αυτών, για την συμπλήρωση των δεκαέξι (16) θέσεων υποτροφιών που προκηρύσσονται ή να μειώσει αναλόγως τον αριθμό των υποτρόφων.
Οι υπότροφοι κατά τον διαγωνισμό θα εξετασθούν γραπτώς σε δυο (2) μαθήματα που προβλέπονται από το Νόμο για τις εισαγωγικές εξετάσεις στις οικίες Σχολές ή Τμήματα Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και κατόπιν υποδείξεως των αρμοδίων καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιτυχών κατά το διαγωνισμό θεωρείται εκείνος που θα συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14).
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3922/30-6-22 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου, οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα παρακάτω μαθήματα ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που ανήκουν:

1Ο EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – Ανθρωπιστικές – Νομικές – Κοινωνικές επιστήμες
Α) Γλώσσα – Εκθεση Β) Ιστορία

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Α) Γλώσσα – Εκθεση Β) Μαθηματικά

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Α) Γλώσσα – Εκθεση Β) Βιολογία

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – Επιστήμες Οικονομίας – Πληροφορικής
Α) Γλώσσα – Εκθεση Β) Μαθηματικά

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Μυτιλήνη στις 8 Μαϊου 2024 στο 5ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης (πρώην Ακαδημία) Γ. Μούρα 32 το πρωί από τις 9.00 π.μ. – 12.00 μ. και 13.00 – 16.00, ενώπιον Επιτροπής που θα καταρτιστεί από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η υποτροφία εκείνων που θα διορισθούν ως υπότροφοι θα ξεκινήσει αναδρομικά από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023/2024 και θα διαρκέσει έως το τέλος των σπουδών τους στην οικεία Σχολή, θα παρέχεται δε μόνο κατά τους εννέα (9) μήνες λειτουργίας των Σχολών.
Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε διακόσια Ευρώ (200,00 €) μηνιαίως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1276/3358/22-11-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης.
Οι ανακηρυχθέντες υπότροφοι οφείλουν να υποβάλουν κατ’ έτος πιστοποιητικό της Σχολής στην οποία φοιτούν, από το οποίο να φαίνεται ότι ενεγράφησαν στο επόμενο έτος σπουδών, μετά δε την λήξη των σπουδών τους αντίγραφο του πτυχίου το οποίο έλαβαν.
Γενικά η χορήγηση των υποτροφιών στους δικαιούχους θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 26 και 27, του από 18-23/8/1941 Κανον. Δ/τος, του οποίου οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν γνώση.
Σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων της παρούσης ή των διατάξεων του προμνησθέντος διατάγματος, η υποτροφία θα διακόπτεται και ο υπότροφος θα υποχρεούται στην επιστροφή των ποσών τα οποία έλαβε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την χορήγηση της υποτροφίας ή να μειώσει το ύψος του ποσού που καταβάλλει στον δικαιούχο, εάν τα οικονομικά του Κληροδοτήματος επιβάλλουν τούτο.
Εκείνοι που επιθυμούν να μετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος τρεις (3) μήνες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού, ήτοι από ………….. έως ………… του έτους ………. σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό γεννήσεως εκδιδόμενο από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινοτικού Διαμερίσματος που να εμφαίνει την καταγωγή και ηλικία του υποψηφίου, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τριάντα έξη (36) έτη.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως από την ιδία Αρχή.
3. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής με τον βαθμό του υποψηφίου.
4. Βεβαίωση της οικείας Σχολής ότι ενεγράφησαν εις αυτή.
5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί τρεις (3) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής.
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν πήρε ούτε παίρνει άλλη υποτροφία ο υποψήφιος από το αυτό ή άλλο Κληροδότημα και δεν εξέπεσε, από υπαιτιότητά του, από προηγούμενη υποτροφία, που χορηγήθηκε σε αυτόν.
7. Θεωρημένο αντίγραφο φορολογικής δηλώσεως η εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ., που να δείχνει το εισόδημα, του έτους 2023 (Οικον. έτους 2024) που δηλώθηκε από τον υποψήφιο και τους γονείς του, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.
8. Πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου των τόπων καταγωγής και κατοικίας του υποψηφίου και των γονέων του, περί της περιουσιακής καταστάσεως

των, καθώς και θεωρημένο αντίγραφο της Αναλυτικής Καταστάσεως μισθωμάτων ακινήτων (Έντυπο Ε2) της φορολογικής τους δηλώσεως.
9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986 ότι δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, πλην αυτών που δηλώθηκαν.
10. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο από τον υποψήφιο, για να ληφθούν υπ’ όψιν κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια που τον ενδιαφέρουν.
Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και ειδικά για τους πολύτεκνους και τρίτεκνους απαιτούνται επιπλέον:
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ., που να δείχνει το εισόδημα, του έτους 2023 (Οικον. έτους 2024) που δηλώθηκε από τον υποψήφιο και τους γονείς του, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ για τέσσερα (4) παιδιά. Για κάθε επιπλέον παιδί αυξάνεται το όριο εισοδήματος κατά 3.000 ευρώ.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στα Γραφεία του Ιδρύματος, στην οδό Καραντώνη 2 στην Μυτιλήνη, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν περισσότερες πληροφορίες.

Μυτιλήνη 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΩΝ Φ. Κ. Μ.

+Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ