Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Κατασκευή Μεταλλικού Στεγάστρου

ΙΔΡΥΜΑ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Καραντώνη 2
Ταχ. Κώδικας : 81100 – Μυτιλήνη
Τηλέφωνο/Fax : 22510 – 28518
e-mail: [email protected]

ΈΡΓΟ: KATΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
ΘΕΣΗ: «ΜΕΤΟΧΙ» ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
EKTIMΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.000 ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1263/3345/14.10.2021 απόφαση του, προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου, εμβαδού 171 τ.μ. περίπου, στις Αγροτικές εγκαταστάσεις Μετοχίου, Κτηματικής Περιφερείας Κάτω Τρίτους, Δήμου Μυτιλήνης.
Το στέγαστρο θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκη ζωοτροφών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν ή θα αποστείλουν κλειστές προσφορές στα γραφεία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης και στη Διεύθυνση Καραντώνη 2 – Μυτιλήνη

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι παρακάτω :

1. Αποξήλωση του παλιού ξύλινου στεγάστρου καθώς και των λαμαρινών επικάλυψης. Απομάκρυνση όλων των προϊόντων των καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε νόμιμο υποδοχέα (ΑΝΑΚΕΜ).
2. Κατασκευή σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη του υφιστάμενου πέτρινου τοίχου νοτίως της κατασκευής επί του οποίου θα εδραστούν εν μέρει τα μεταλλικά ζευκτά.
3. Κατασκευή 6 θεμελίων έδρασης των μεταλλικών υποστυλωμάτων του νέου στεγάστρου στα σημεία όπως αυτά παρουσιάζονται στην στατική μελέτη. Αυτά θα έχουν διαστάσεις 80*80*40 εκ και θα τοποθετηθούν εντός του φυσικού εδάφους. Εντός των θεμελίων θα τοποθετηθούν τα 4 μεταλλικά αγκύρια Φ18 μ10.8 για την μετέπειτα στήριξη του κάθε μεταλλικού υποστυλώματος (SHS 100*5).
4. Tοποθέτηση των 6 μεταλλικών υποστυλωμάτων διατομής SHS 100*5
5. Kατασκευή και έδραση των 6 ζευκτών επί των υποστυλωμάτων και του τοίχου νοτίως της κατασκευής σύμφωνα με την μελέτη. Κύριες δοκοί, ορθοστάτες και διαγώνιοι των ζευκτών από μεταλλικούς κοιλοδοκούς SHS 70*3 και τεγίδες έδρασης της επικάλυψης από διατομές SHS 60*40*3
6.T oποθέτηση λαμαρίνας επικάλυψης επί των ζευκτών της κατασκευής.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Κλειστή προσφορά όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης ή του κατασκευαστή και το προσφερόμενο τίμημα.
2. Eγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ισχύος (3) μηνών, για χρηματικό ποσό 1.500 ευρώ. Η εγγύηση θα παραμείνει στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης μέχρις ότου ο πλειοδότης ολοκληρώσει την κατασκευή και το έργο παραληφθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό.
3. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους κατά το χρονικό διάστημα που διενεργείται ο διαγωνισμός.
4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
5. Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
6. Εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, πιστοποιητικό ότι δεν έχουν πτωχεύσει και ότι δεν βρίσκονται σε εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση.
7. Εάν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη λύσης, τροποποίησης καταστατικού, πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης, με ημερομηνία εντός της τελευταίας εβδομάδας που θα υποβάλλουν την προσφορά.
8.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται Ι) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησής τους ΙΙ) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ΙΙΙ) ότι μέχρι τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημοσίου τομέα ιv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και V) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Συμμετοχή

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες και εργολάβοι οικοδομών που ασχολούνται με τέτοιου είδους εργασίες, καθώς και κατασκευαστικές εταιρίες. Την παρούσα προκήρυξη ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης (Καραντώνη 2) ή από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.mytilene-charity.com.

Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος έχει πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, το είδος των εργασιών και των επί τόπου συνθηκών κατασκευής και δέχεται όλα τα παραπάνω ανεπιφύλακτα.

 

Xρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

1. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν εμπρόθεσμα κλειστή προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτηθεί ως επιπρόσθετο δικαιολογητικό.
2. Οι προσφορές θα κατατεθούν στα Γραφεία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης (Καραντώνη 2) με οποιονδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομείο, μέσω εκπροσώπου κ.λπ.) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 έως 14.00 και για χρονικό διάστημα δυο εβδομάδων από την ανάρτηση περίληψης της σχετικής προκήρυξης στο διαδίκτυο.
3. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
4. Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα και τοποθετούνται σε καλά σφραγισμένο φάκελο.
5.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
6.Στο ποσό της προσφοράς περιλαμβάνονται η εργασία, παντός είδους υλικά, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, το εργολαβικό όφελος και η επίβλεψη.
Στην προσφορά είναι απαραίτητο να γράφει ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους δέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Οσες προσφορές δεν περιέχουν τα παραπάνω στοιχεία θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αποσφράγιση προσφορών – Κατακύρωση διαγωνισμού

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης (Καραντώνη 2) από επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, που απαρτίζεται από Νομικό Σύμβουλο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οι προσφορές υπόκεινται στην ελεύθερη κρίση του Δ.Σ. του Ιδρύματος το οποίο θα αποφασίσει σύμφωνα με το καλώς εννοούμενο συμφέρον του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα της μη κατακύρωσης του διαγωνισμού, αν οι όροι των προσφορών κριθούν ασύμφοροι από αυτούς.

Σύμβαση εργολαβίας

Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης αμέσως μετά την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούνται εντός χρονικού διαστήματος όχι μεγαλύτερου των 15 ημερών να καλέσουν προφορικά ή εγγράφως τον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης εργολαβίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Αρνηση υπογραφής της εργολαβίας

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αφού κληθεί για υπογραφή σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει αυτήν – αν και είναι σύμφωνος με τους όρους της παρούσας διακήρυξης – το Δ.Σ. του Ιδρύματος μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Εγγυήσεις – Χρόνος αποπεράτωσης του έργου

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού 1.500 ευρώ, η οποία θα επιστραφεί μετά την αποπεράτωση του έργου.
Ο ανάδοχος παρέχει εγγύηση των κατασκευών τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Ως χρόνος παράδοσης και αποπεράτωσης του έργου ορίζονται οι εβδομήντα (70) ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Τρόπος πληρωμής

Ο τρόπος πληρωμής του έργου θα γίνει ως εξής:
– 40% προκαταβολή
– 60% με την αποπεράτωση και παράδοση του έργου.

Υποχρεώσεις εργολάβου

Ο Εργολάβος έχει την υποχρέωση έκδοσης των φορολογικών στοιχείων (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), κατά το χρόνο και τον τρόπο που ορίζει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή μερική ή ολική υπεργολαβική ανάθεση των εργασιών σε τρίτους.
Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την εκτέλεση ή κατά την εκτέλεση των έργων και θα λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχήματος. Ακόμη ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε, έστω και τυχαία ζημία ή φθορά ή βλάβη που θα προξενηθεί στο έργο από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία από το προσωπικό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε βάρος ιδιοκτησίας τρίτων, στις εγκαταστάσεις και τα υλικά αυτού, θα υποχρεώνεται δε σε ανόρθωση όλης της ζημιάς που θα προκύψει. Ο εργολάβος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του έργου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από οκτώ (8) έτη.

Ασφαλιστικές εισφορές – Προσωπικό

Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, θα καλυφθούν από τον εργολάβο και το Ιδρυμα δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το προσωπικό που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου σε νόμιμο ασφαλιστικό οργανισμό. Επίσης το προσωπικό, πρέπει να είναι ειδικευμένο, έμπειρο και κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Ο εργοδότης (το Ιδρυμα) δικαιούται να ζητά αποδεικτικά καταλληλότητας του προσωπικού (πτυχία, εμπειρία κ.λ.π) καθώς επίσης δικαιούται να ζητά την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε ακατάλληλου ή μη συνεργάσιμου προσώπου με τον εργοδότη.

Επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Ιδρύματος και του Αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο αποφασίζει οριστικά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος με αιτιολογημένη αποφάσή του, που γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής.
Εάν το Δ.Σ. του Ιδρύματος δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε 2 μήνες από την ημέρα υποβολής της ή εάν ο Ανάδοχος δεν αποδεχτεί την απόφαση του Δ.Σ. τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
Στην προσφερόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

MΥΤΙΛΗΝΗ 28 Απριλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. των Φ.Κ.Μ.

+ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ