Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Κατ’ αποκοπήν πώληση (κεσίμι) του ηρτημένου και κατακειμένου ελαιοκάρπου, εσοδείας 2019/2020, των ελαιοκτημάτων ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης – Κληροδότημα Νικολάου Μητρέλια που βρίσκονται στις θέσεις: – ΙΜΑΜ – ΛΕΥΚΟΣ – ΣΤΕΝΟΧΩΝΙΑ περιφερείας Mόριας

Ι Δ Ρ Υ Μ Α
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Καραντώνη 2 – Μυτιλήνη
Τηλ.22510 285.18

ΤΟ

Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1249/3331/21-10-2019 απόφασή του, την υπ’ αριθμ. 3/22-10-2019 απόφαση επιτροπής μελών και υπαλλήλων Ιδρύματος, τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 9β.2 «Εκποίηση Κινητών κοινωφελών περιουσιών ή σχολαζουσών κληρονομιών» της εγκυκλίου 1/2014 που αφορά στην ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/10-9-2013,

Ανακοινώνει:

την κατ’ αποκοπήν πώληση (κεσίμι) του ηρτημένου και κατακειμένου ελαιοκάρπου, εσοδείας 2019/2020, των ελαιοκτημάτων ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης – Κληροδότημα Νικολάου Μητρέλια που βρίσκονται στις θέσεις:
– ΙΜΑΜ – ΛΕΥΚΟΣ – ΣΤΕΝΟΧΩΝΙΑ περιφερείας Mόριας, συνολικού εμβαδού 170 περίπου στρεμμάτων, δυναμικότητας 77 περίπου μοδίων σύμφωνα με την εκτίμηση ελαιοκάρπου του Επιστάτη του Ιδρύματος, ελαιοκομικής περιόδου 2019/2020.
1. Προσφορές γίνονται δεκτές κατ’ αποκοπήν, σε χιλιόγραμμα ελαιολάδου .
2. Ελάχιστος όρος προσφοράς ορίζεται το ποσό των 2.500 χιλιογράμμων ελαιολάδου οξύτητος 1 βαθμού, καλής γεύσεως και οσμής, απαλλαγμένου ασπρελαίων.
3. Ολόκληρη η ποσότητα του ελαιολάδου, για την οποία ανακηρύσσεται κάποιος πλειοδότης, πρέπει να παραδοθεί το αργότερο μέχρι την 29ην Φεβρουαρίου 2020.
4. Κλειστές προσφορές γίνονται δεκτές σε ευρώ στα γραφεία του Ιδρύματος (Καραντώνη 2 – Μυτιλήνη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προσφορές σημειώνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον στήλες με τα εξής στοιχεία: επωνυμία προσφέροντα, ΑΦΜ, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, τίμημα, ημερομηνία προσφοράς, δικαιολογητικά (π.χ. εγγυητικές).
5. Μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, αυτές ανοίγονται και αξιολογούνται από επιτροπή εκπροσώπων του Ιδρύματος. Τελευταίος αγοραστής θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει ίση ή μεγαλύτερη τιμή από τον ελάχιστο όρο προσφοράς.
6. Κανείς δεν μπορεί να υποβάλλει προσφορά, εάν δεν προσκομίσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, ποσού 6.250 Ευρώ .
Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ των Φ.Κ.Μ., ως ποινική ρήτρα, εάν ο
αγοραστής αρνηθεί α) να υπογράψει τα πρακτικά του διαγωνισμού β)
να παραδώσει την ποσότητα των 2.500 χ/μων ελαιολάδου στις
Αγροτικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, στο Μετόχι Κάτω Τρίτους.
7. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να υποβάλλει προσφορά εάν έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις προς το Ίδρυμα ή θεωρείται αφερέγγυος, κατά την κρίση του Δ.Σ. των Φ.Κ.Μ., λόγω προγενέστερης μη συνεπούς συμπεριφοράς ή πληροφοριών περί της αφερεγγυότητάς του.
8. Αυτός που θα αναδειχθεί αγοραστής, οφείλει εντός τριών (3) ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν της αποφάσεως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού προσφορών, να προσέλθει, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης. Αφού υπογραφεί το συμφωνητικό ο αγοραστής δικαιούται να προβεί στην συγκομιδή του ελαιοκάρπου. Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία και αυτός που θα αναδειχθεί αγοραστής δεν προσέλθει για την υπογραφή της συμβάσεως, θα διενεργηθεί εκ νέου διαγωνισμός εις βάρος του, κάθε δε επί έλαττον διαφορά θα τον βαρύνει και θα εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων, θα εκπίπτει δε ως ποινική ρήτρα, υπέρ του Ιδρύματος και η εγγύηση του άρθρου 6 της παρούσας προκήρυξης, συνεισπραττόμενης, μαζί με την διαφορά κατά τον ως άνω Νόμο. Η τυχόν κατά την επανάληψη του διαγωνισμού επί πλέον διαφορά που θα προκύπτει παραμένει σε όφελος του Ιδρύματος το οποίο, στην περίπτωση αυτή, θα δικαιούται να εισπράξει, λόγω ποινικής ρήτρας, μόνον την εγγύηση που ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας ανακοίνωσης.
9. Αυτός που θα αναδειχθεί αγοραστής δικαιούται να προβεί στην συγκομιδή του ελαιοκάρπου των ανωτέρω περιγραφόμενων ελαιοκτημάτων, για λογαριασμό του και με δικές του δαπάνες, κατά τον συνήθη και εκ των γεωργικών εθίμων τρόπο, με επιμέλεια και χωρίς πρόκληση ζημιών στα ελαιόδενδρα.
10. Ο αναδειχθησόμενος αγοραστής παραιτείται από τούδε κάθε δικαιώματός του να ζητήσει μείωση της υποχρέωσης του σε ελαιόλαδο για οιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και από ανωτέρα βία ή τυχαία αιτία ή ένεκα βλάβης του κατακειμένου και ηρτημένου ελαιοκάρπου των κτημάτων από φυσικά αίτια, ασθένεια, δάκο ή πυρηνοτρήτη, λόγω κλοπής ή διαρπαγής αυτού από τρίτους ή αρπακτικά πτηνά ή λόγω μείωσης της αποδόσεως αυτού σε ελαιόλαδο για οποιαδήποτε αιτία ή λόγω πλημμύρας ή βροχών οι οποίες μπορούν να παρασύρουν τον ελαιόκαρπο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω συνομολογεί ότι παρέλαβε στην κατοχή του ολόκληρη την ποσότητα του κατακειμένου και ηρτημένου ελαιοκάρπου, από την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.
11. Τα όρια των κτημάτων έχουν καθορισθεί με περίφραξη ή βαφή των ακραίων ελαιοδένδρων με διακριτικά σημεία ή κατόπιν ακριβούς υποδείξεως του επιστάτη ή του Γεωπόνου, ο δε αγοραστής του ελαιοκάρπου δικαιούται να συλλέξει τον καρπό όλων των ελαιοδένδρων που περιλαμβάνονται, στα παραπάνω κτήματα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης από τρίτον, οφείλει να το αναφέρει στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.
12. Όλοι οι φόροι που επιβάλλονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας θα βαρύνουν τον αγοραστή.
13. Ακόμη ο αγοραστής του ελαιοκάρπου υποχρεούται έως 29 Φεβρουαρίου 2020 να παραδώσει εκτός από την ποσότητα του ελαιολάδου και αντίστοιχη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών – ΑΛΕΣΤΙΚΗ εξοφλημένη στο όνομα των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης, ίση με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που θα δηλώσει λιγότερη ποσότητα, υποχρεούται να καταβάλλει σε ευρώ την επί πλέον διαφορά.
14. Απαγορεύεται η βόσκηση ζώων, μικρών ή μεγάλων, εντός των ανωτέρω ελαιοκημάτων, μετά δε τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου ο αγοραστής οφείλει να εγκαταλείψει τα ελαιοκτήματα και να τα παραδώσει σε καλή κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο αγοραστής υποχρεούται να παραδώσει το ελαιόκτημα το αργότερο μέχρι την 29ην Φεβρουαρίου 2020.
15. Η εξακρίβωση των ζημιών που τυχόν θα προξενηθούν από τον αγοραστή, κατά την συγκομιδή του ελαιοκάρπου, στα ελαιόδενδρα, τις πεζούλες, σέτια, τοίχους και συρματοπλέγματα στα παραπάνω κτήματα, θα γίνει από τον επιστάτη ή τον Γεωπόνο του Ιδρύματος ως μοναδικών διαιτητών, η δε εκτίμηση των ζημιών και η απόφασή τους θα είναι υποχρεωτική για τον αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ειδοποίησή του για την απόφαση του Γεωπόνου και του Επιστάτη.
16. Σε περίπτωση καθυστερήσεως της παραδόσεως του οφειλόμενου ελαιολάδου, ο αγοραστής υποχρεούται στην καταβολή του νόμιμου τόκου υπερημερίας.
17. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΌΡΟΙ. (ΔΕΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ)
18. Η συμμετοχή στη διαδικασία προσφορών συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης, της οποίας γνώση οφείλουν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι.
19. Κλειστές προσφορές θα κατατεθούν από τους ενδιαφερομένους στα γραφεία του Ιδρύματος από έως 2019 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μυτιλήνη 25 Οκτωβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

+ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης με ΑΦΜ 090017760 ΔΟΥ Μυτιλήνης εδρεύουν στη διεύθυνση Καρανώντη 2, στη Μυτιλήνη. Ενεργώντας σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των προσφερόντων οικονομικών φορέων των δημοσίων συμβάσεων που προκηρύσσει ή/και αναθέτει λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων.

Ταυτόχρονα, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς/ανάδοχοι των προκηρυσσόμενων έργων ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και οφείλουν να τηρούν και να συμμορφώνονται στο σύνολο των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Σκοπός των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης με το παρόν είναι να ενημερώσει με διαφάνεια και πληρότητα τα φυσικά πρόσωπα για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται στα πλαίσια των προκηρυσσόμενων έργων και των μεταξύ τους συμβάσεων και ταυτόχρονα να ενημερώσει τους εκτελούντες την επεξεργασία για τους όρους που θα πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσης και μετά από την ολοκλήρωση αυτής.

Υπεύθυνος επικοινωνίας για τα Δεδομένα του είναι η κα Σημαντήρη Στέλλα με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή στο 22510-28518
Σκοπός επεξεργασίας
Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης ως υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένων των οικονομικών φορέων ή/και αναδόχων συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των νόμιμων εκπροσώπων, τυχόν υπεργολάβων, ανθρώπινου δυναμικού ή ομάδας έργου με σκοπό την αξιολόγηση τους στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης του προκηρυσσόμενο έργου. Επιπλέον σκοποί επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης καθώς και η τήρηση έννομων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το εθνικό και Ενωσιακό δίκαιο.
Ποια δεδομένα συλλέγονται
Το σύνολο των δεδομένων που επεξεργάζoνται τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης προέρχονται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα ή ανάδοχο ή προκύπτουν από προδήλως δημοσιοποιημένα στοιχεία ή δημόσιες αρχές ύστερα από νόμιμη πρόσβαση σε αυτές.
Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετίζονται με τον σκοπό της εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4412/2016, της τήρησης των συμβάσεων, της εκκαθάρισης δαπανών και της εξόφλησης αυτών. Τα δεδομένα που συλλέγονται στα πλαίσια των διαδικασιών ανάθεσης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής:
• Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ποινικό μητρώο, στοιχεία βιογραφικού σημειώματος, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα
• Στοιχεία επιχείρησης (ατομικής ή νομικό πρόσωπο): έναρξη δραστηριοτήτων στη Δ.Ο.Υ., πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεων και λοιπά από το Πρωτοδικείο, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση μη παύσης εργασιών, πιστοποιητικά επαγγελματικής καταλληλότητας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τραπεζικός λογαριασμός
• Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου: ονοματεπώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ποινικό μητρώο
• Στοιχεία ομάδας έργου: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, γνώσεις και δεξιότητες, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης για την αξιολόγηση της συμμετοχής του οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης. Κατά το προσυμβατικό και συμβατικό στάδιο λαμβάνουν χώρα επεξεργασίες που προβλέπονται σε κάθε διαδικασία σύμφωνα με Εθνική και Ενωσιακή διαδικασία όπως αξιολόγηση, επικοινωνία με τους οικονομικούς φορείς, αποθήκευση.
Νόμιμη βάση της επεξεργασίας
Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων από τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης είναι η τήρηση έννομης υποχρέωσης όπως αυτή περιγράφεται στο Ν. 4412/2016 και η εκτέλεση της σύμβασης. Στο σύνολο των επεξεργασιών του από τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι και η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
Διαβίβαση σε τρίτους
Τα παραπάνω δεδομένα των οικονομικών φορέων/αναδόχων δύναται να γνωστοποιούνται και σε άλλα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή και να επεξεργάζονται από εξωτερικούς συνεργάτες των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης όπως είναι η εταιρεία τήρησης του μηχανογραφικού συστήματος, η νομική σύμβουλος και άλλοι, το σύνολο των οποίων δεσμεύεται με όρους τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

 

Χρόνος τήρησης
Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται επεξεργάζονται έως και την ολοκλήρωση της σύμβασης. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η επεξεργασία αφορά την αποθήκευση, την τήρηση αρχείου, την έγερση αξιώσεων από όποιον έχει έννομο συμφέρον καθώς και πιθανούς ελέγχους από δημόσιες αρχές.
Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων
Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων τα φυσικά πρόσωπα έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορούν να ικανοποιηθούν υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο επικοινωνίας για τα Δεδομένα, κα Σημαντήρη Στέλλα στο τηλέφωνο 22510-28518 ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Καραντώνη 2, ΤΚ 81100.
Επίσης τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους δυνάμει του ΓΚΠΔ (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600).
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την τεχνολογική και φυσική ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
Εκτελών την επεξεργασία
Στο πλαίσιο της παρούσας και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς/ανάδοχοι δύναται ως εκτελούντες την επεξεργασία να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των κάτωθι ομάδων για τις οποίες τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης ενεργούν ως υπεύθυνος επεξεργασίας: πελατών, προμηθευτών, εργαζομένων, συνεργατών. Οι εκτελούντες την επεξεργασία λειτουργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης και οφείλουν:
• Να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται μόνο βάσει των καταγεγραμμένων εντολών των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης και στα πλαίσια του σκοπού της συναφθείσας σύμβασης εκτός αν υποχρεούνται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου της χώρας που υπόκειται ο εκτελών.
• Να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι προσβάσιμα μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είναι απαραίτητο λόγω της θέσης τους και η εν λόγω πρόσβαση είναι πλήρως ελεγχόμενη από τον εκτελούντα την επεξεργασία. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη πρόσληψης νέου συνεργάτη ή υπεργολάβου, τότε αυτό μπορεί να γίνει με την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης(ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εργασία που θα αναλάβει) και μόνο εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις από τα Φιλανθρωπικά. Σημειώνεται ότι το σύνολο των υπεργολάβων και συνεργατών του εκτελούντος την επεξεργασία δεσμεύεται στην τήρηση των απαιτήσεων του ΓΚΠΔ και αποκλειστικά υπεύθυνος παραμένει απέναντι στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης ο εκτελών την επεξεργασία.
• Να διατηρούν αρχείο για όλες τις επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που εκτελούν για λογαριασμό των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας, το οποίο θα πρέπει να είναι στη διάθεση των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης κατόπιν αιτήματός του
• Να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας.
• Να τηρούν μηχανισμούς ανίχνευσης συμβάντων παραβίασης ασφαλείας και να ενημερώνουν άμεσα – το αργότερο εντός 72 ωρών- τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης για οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης.
• Να ενημερώνουν εντός 24 ωρών τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης για αίτημα φυσικού υποκειμένου για την άσκηση των προβλεπόμενων από το ΓΚΠΔ δικαιωμάτων του.
• Να ενημερώνουν άμεσα και πάντως 5 ημέρες πριν για τυχόν διαβίβαση των δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διαβίβαση και να αναμένουν την σχετική αποδοχή από τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης.
• Να επιτρέπουν στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης να προβούν σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του εκτελούντος και των συνεργατών του στις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση αυτής. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου, τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνηςοφείλουν πέντε ημέρες πριν να γνωστοποιήσουν στον εκτελών την πρόθεση διενέργειας ελέγχου και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που θα παραστούν.
• Να διαγράφουν ή επιστρέφουν κατόπιν ενημέρωσης από τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης και με το πέρας της σύμβασης όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιήλθαν στην κατοχή τους. Ο εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να βεβαιώνει γραπτά για τη διαγραφή των εν λόγω δεδομένων.
Λοιπά Οργανωτικά μέτρα
Το σύνολο του φυσικού αρχείου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης θα πρέπει να εντοπιστεί, να αρχειοθετηθεί και να φυλάσσεται σε κλειδωμένα ερμάρια.

Στο χώρο εργασίας των εργαζομένων το σύνολο των εγγράφων θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κλειδωμένα ερμάρια ώστε να διασφαλίζεται το επίπεδο ασφάλειας.

Απαιτείται η χρήση καταστροφέων εγγράφων ώστε να ακολουθείται ασφαλής μέθοδος καταστροφής των προσωπικών δεδομένων.