Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Γενική επισκευή διώροφου κτίσματος Ερμού 91

ΙΔΡΥΜΑ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Καραντώνη 2
Ταχ. Κώδικας : 81100 – Μυτιλήνη
Τηλέφωνο/Fax : 22510 – 28518
e-mail: [email protected]

ΈΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΗ: ΕΡΜΟΥ 91 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
EΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1261/3343/16-6-2021 απόφαση του, προκηρύσσει διαγωνισμό για την επισκευή διώροφου κτίσματος που βρίσκεται στην Μυτιλήνη και στην οδό Ερμού 91, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 358575/9-2-2022 οικοδομική άδεια.
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν ή θα αποστείλουν κλειστές προσφορές στα γραφεία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης και στη Διεύθυνση Καραντώνη 2 – Μυτιλήνη.

Περιγραφή του ακινήτου

Επί της οδού Ερμού 91 στην κεντρική αγορά της Μυτιλήνης βρίσκεται διώροφο κτίσμα ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης. Για το ακίνητο εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 358575 οικοδομική άδεια για την επισκευή του. Πρόκειται για κτίσμα λιθόκτιστο με ξύλινη αυτοφερόμενη στέγη και ξύλινο ενδιάμεσο πάτωμα ορόφου. Το ακίνητο παρουσιάζει διάφορες βλάβες με πιο σημαντική τον προς κατάρρευση νότιο τοίχο του. Στο ακίνητο θα πραγματοποιηθούν διάφορες επισκευαστικές εργασίες οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και με την χρονική πορεία που πρέπει να υλοποιηθούν. Αφορούν το διώροφο κατάστημα που έχει πρόσωπο και στην οδό Ολύμπου εμβαδού περίπου 42,00 τ.μ. ανά όροφο.

Γενική και αναλυτική περιγραφή των εργασιών

1. Απομάκρυνση του εξοπλισμού και των προϊόντων του καταστήματος.
2. Τοποθέτηση σκαλωσιάς στην Νότια πλευρά του κτιρίου ως το ύψος της γρηπίδας της στέγης.
3. Τοποθέτηση λινάτσας προστατευτικής περιμετρικά του κτιρίου.
4. Αποξήλωση του ξύλινου ταβανιού του ορόφου δίχως επέμβαση στον ξύλινο φορέα της στέγης.
5. Καθαίρεση των εσωτερικών τοιχοποιιών (κυρίως από γυψοσανίδα) του ορόφου.
6. Αποξήλωση της οροφής από γυψοσανίδα του ισογείου και του ξύλινου πατώματος του ορόφου. Θα παραμείνουν τα κεντρικά ξύλινα δοκάρια του πατώματος και οι δοκίδες του, στην περίπτωση φυσικά που αυτά διαπιστωθούν πως είναι σε καλή κατάσταση. Στην περίπτωση που είναι σε κακή κατάσταση τότε θα αντικατασταθούν με άλλα αντίστοιχης διατομής και φέρουσας ικανότητας
7. Υποστήριξη με πύργους της ξύλινης στέγης διαμέσω των κυρίων δοκών των ζευκτών της και των δοκών του δαπέδου του ορόφου.
8. Καθαίρεση του Νότιου τοίχου του κτιρίου, σε όλο το εύρος που αυτός έχει υποστεί φθορά και αποκόλληση.
9. Απομάκρυνση όλων των προϊόντων των καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε νόμιμο υποδοχέα (ΑΝΑΚΕΜ)
10. Ανακατασκευή του τοίχου με λιθοδομή. Επισημαίνεται ότι θα κατασκευαστούν δυο σενάζ 0,50*0,30εκ. από οπλισμένο σκυρόδεμα στις στάθμες του δαπέδου και της στέγης. Θα γίνει προσπάθεια τα σενάζ να γυρίσουν και λίγο μέσα στους δυο κάθετους τοίχους με τον υπό ανακατασκευή για να «δεθεί» καλύτερα ο νέος τοίχος με το υπόλοιπο κτίριο.
11. Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών σωληνώσεων εντός της τοιχοποιϊας για την διέλευση των καλωδιώσεων όπου προϋπήρχαν.
12. Επιχρίσματα τριών στρώσεων στη νέα τοιχοποιϊα και όπου κριθεί αναγκαίο κατά την διάρκεια των εργασιών. Οπου απαιτείται (π.χ. συναρμογή διαφορετικών δομικών υλικών, διέλευση καλωδίων κλπ.) θα τοποθετούνται λωρίδες υαλοπλέγματος.
13. Επισκευή τραβηκτών επισχρισμάτων στις όψεις του κτιρίου.
14. Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί με ακρυλικά χρώματα της VIVECHROM. Θα έχει προηγηθεί αστάρωμα των επιφανειών.
15. Κατασκευή νέου ξύλινου παραθύρου επί της Ολύμπου.
16. Τοποθέτηση νέου πετσώματος δαπέδου ορόφου με σουηδική ξυλεία και επικάλυψης με λωρίδες από λάμινειτ.
17. Νέα ψευδοροφή από γυψοσανίδα στις οροφές του ισογείου και του ορόφου.
18. Τοποθέτηση νέου δαπέδου λαμινειτ στο Ισόγειο του κτιρίου.
19. Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση όπου αυτή καταστραφεί κατά τη διάρκεια των επισκευών (πιθανόν να περιλαμβάνει πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά οροφών, κλπ).

Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Κλειστή προσφορά όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης ή του κατασκευαστή και το προσφερόμενο τίμημα.
2. Eγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ισχύος (3) μηνών, για χρηματικό ποσό 1.500 ευρώ. Η εγγύηση θα παραμείνει στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης μέχρις ότου ο πλειοδότης ολοκληρώσει την επισκευή και το έργο παραληφθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό.
3. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους κατά το χρονικό διάστημα που διενεργείται ο διαγωνισμός.
4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
5. Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
6. Εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, πιστοποιητικό ότι δεν έχουν πτωχεύσει και ότι δεν βρίσκονται σε εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση.
7. Εάν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη λύσης, τροποποίησης καταστατικού, πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης, με ημερομηνία εντός της τελευταίας εβδομάδας που θα υποβάλλουν την προσφορά.
8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται Ι) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησής τους ΙΙ) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ΙΙΙ) ότι μέχρι τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημοσίου τομέα ιv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και V) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Συμμετοχή

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι οικοδομών που ασχολούνται με τέτοιου είδους εργασίες, καθώς και κατασκευαστικές εταιρίες. Την παρούσα προκήρυξη ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης (Καραντώνη 2) ή από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.mytilene-charity.com.

Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος έχει πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, το είδος των εργασιών και των επί τόπου συνθηκών επισκευής και δέχεται όλα τα παραπάνω ανεπιφύλακτα.

 

Xρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

1. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν εμπρόθεσμα κλειστή προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτηθεί ως επιπρόσθετο δικαιολογητικό.
2. Οι προσφορές θα κατατεθούν στα Γραφεία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης (Καραντώνη 2) με οποιονδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομείο, μέσω εκπροσώπου κ.λπ.) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 έως 14.00 και για χρονικό διάστημα δυο εβδομάδων από την ανάρτηση περίληψης της σχετικής προκήρυξης στο διαδίκτυο.
3. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
4. Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα και τοποθετούνται σε καλά σφραγισμένο φάκελο.
5.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
6.Στο ποσό της προσφοράς περιλαμβάνονται η εργασία, παντός είδους υλικά, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, το εργολαβικό όφελος και η επίβλεψη.
Στην προσφορά είναι απαραίτητο να γράφει ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους δέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Οσες προσφορές δεν περιέχουν τα παραπάνω στοιχεία θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Αποσφράγιση προσφορών – Κατακύρωση διαγωνισμού

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης (Καραντώνη 2) από επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, που απαρτίζεται από Νομικό Σύμβουλο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οι προσφορές υπόκεινται στην ελεύθερη κρίση του Δ.Σ. του Ιδρύματος το οποίο θα αποφασίσει σύμφωνα με το καλώς εννοούμενο συμφέρον του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα της μη κατακύρωσης του διαγωνισμού, αν οι όροι των προσφορών κριθούν ασύμφοροι από αυτούς.

Σύμβαση εργολαβίας

Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης αμέσως μετά την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούνται εντός χρονικού διαστήματος όχι μεγαλύτερου των 15 ημερών να καλέσουν προφορικά ή εγγράφως τον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης εργολαβίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Αρνηση υπογραφής της εργολαβίας

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αφού κληθεί για υπογραφή σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει αυτήν – αν και είναι σύμφωνος με τους όρους της παρούσας διακήρυξης – το Δ.Σ. του Ιδρύματος μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού.

 

Εγγυήσεις – Χρόνος αποπεράτωσης του έργου

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού 1.500 ευρώ, η οποία θα επιστραφεί μετά την αποπεράτωση του έργου.
Ο ανάδοχος παρέχει εγγύηση των κατασκευών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Ως χρόνος παράδοσης και αποπεράτωσης του έργου ορίζονται οι εβδομήντα (70) ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Τρόπος πληρωμής

Ο τρόπος πληρωμής του έργου θα γίνει ως εξής:
– 40% προκαταβολή
– 60% με την αποπεράτωση και παράδοση του έργου.

Υποχρεώσεις εργολάβου

Ο Εργολάβος έχει την υποχρέωση έκδοσης των φορολογικών στοιχείων (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), κατά το χρόνο και τον τρόπο που ορίζει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή μερική ή ολική υπεργολαβική ανάθεση των εργασιών σε τρίτους.
Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την εκτέλεση ή κατά την εκτέλεση των έργων και θα λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχήματος. Ακόμη ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε, έστω και τυχαία ζημία ή φθορά ή βλάβη που θα προξενηθεί στο έργο από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία από το προσωπικό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε βάρος ιδιοκτησίας τρίτων, στις εγκαταστάσεις και τα υλικά αυτού, θα υποχρεώνεται δε σε ανόρθωση όλης της ζημιάς που θα προκύψει.

Ασφαλιστικές εισφορές – Προσωπικό

Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, θα καλυφθούν από τον εργολάβο και το Ιδρυμα δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το προσωπικό που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου σε νόμιμο ασφαλιστικό οργανισμό. Επίσης το προσωπικό, πρέπει να είναι ειδικευμένο, έμπειρο και κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Ο εργοδότης (το Ιδρυμα) δικαιούται να ζητά αποδεικτικά καταλληλότητας του προσωπικού (πτυχία, εμπειρία κ.λ.π) καθώς επίσης δικαιούται να ζητά την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε ακατάλληλου ή μη συνεργάσιμου προσώπου με τον εργοδότη.

Επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Ιδρύματος και του Αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο αποφασίζει οριστικά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος με αιτιολογημένη αποφάσή του, που γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής.
Εάν το Δ.Σ. του Ιδρύματος δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε 2 μήνες από την ημέρα υποβολής της ή εάν ο Ανάδοχος δεν αποδεχτεί την απόφαση του Δ.Σ. τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
Στην προσφερόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Κατά την διάρκεια των επισκευών μπορεί να διαπιστωθεί η ανάγκη για περαιτέρω εργασίες ή και να προκύψουν από την εξέλιξη των εργασιών (φθορές, χτυπήματα κλπ). Ειδικά κατά τον έλεγχο της στέγης από πάνω ή εσωτερικά μπορεί να διαπιστωθεί ότι χρειάζονται σοβαρές επεμβάσεις και επισκευές ή ακόμη και αντικατάσταση. Για ο,τιδήποτε από τα παραπάνω θα υπάρξει εκ νέου συμφωνία με τον εντολέα (Φιλανθρωπικά Καταστήματα).
Κατά την διάρκεια όλων των εργασιών θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην προστασία των διερχομένων τόσο από την οδό Ερμού αλλά κυρίως από την οδό Ολύμπου.

MΥΤΙΛΗΝΗ 6 Απριλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. των Φ.Κ.Μ.

+ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ