Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Ανακοίνωση μίσθωσης ελαιοκτήματος στη θέση κάμπος περιφέρειας Λουτρών

Ι Δ Ρ Υ Μ Α
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚ. ΜΗΤΡΕΛΙΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ EΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚAMΠΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ

ΤΟ

Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης – Κληροδότημα Νικ. Μητρέλια σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1266/3348/30-03-2022 απόφασή του, τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 9γ «Εκμίσθωση Ακινήτων κοινωφελών περιουσιών ή σχολαζουσών κληρονομιών» της εγκυκλίου 1/2014 που αφορά στην ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/10-9-2013,
Ανακοινώνει:

Την μίσθωση ενός Ελαιοκτήματος, εκτάσεως τριάντα οκτώ (38) περίπου στρεμμάτων, ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης – Κληροδότημα Νικολάου Μητρέλια που βρίσκεται στην θέση ΚΑΜΠΟΣ, της κτηματικής περιφερείας Λουτρών, σύμφωνα με τους εξής όρους και συμφωνίες:
1. Η διάρκεια μίσθωσης θα άρχεται αμέσως μετά το πέρας της ελαιοσυλλογής και δεν θα παρατείνεται σε καμία περίπτωση πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2022. Ως ελάχιστη προσφορά για την ενοικίαση του ως άνω κτήματος ορίζεται το ποσό των (150,00 €), πλέον χ/μου 3,6%.
2. Το κτήμα θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά για βοσκή – χορτονομή. Ο ίδιος έχει την δυνατότητα να θερίσει και να πάρει το χόρτο ή να το χρησιμοποιήσει για βόσκηση των προβάτων του. Απαγορεύεται η βόσκηση άλλων ζώων, μικρών ή μεγάλων.
3. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας προσφορών αναδεικνύεται ο τελευταίος πλειοδότης σαν μισθωτής. Βασική προϋπόθεση για την μίσθωση του ως άνω κτήματος είναι να έχει αποπερατωθεί η ελαιοσυλλογή, βάσει Αγρονομικής διάταξης. Τα ζώα θα απομακρύνονται από το αγροτεμάχιο αμέσως μόλις αυτά καταναλώσουν το χόρτο της βοσκής, ώστε να μην προξενήσουν ζημιές στις καλλιέργειες ή στην περίφραξη, ή σε άλλες πάγιες εγκαταστάσεις του ακινήτου. Σε αντίθετη περίπτωση οποιεσδήποτε ζημιές θα προξενηθούν από τα ζώα που ανήκουν στον μισθωτή αυτές θα αποζημιώνονται.
4. Σε περίπτωση που τα ζώα σταυλίζονται μέσα στο κτήμα, η κοπριά θα ανήκει στα Φ. Κ. Μ. απαγορευμένης της απομακρύνσεώς της.
5. Τα Φ. Κ. Μ. έχουν το δικαίωμα να καλλιεργούν το κτήμα όποια εποχή θεωρούν κατάλληλη, πάντα κατ’ εκτίμηση του Γεωπόνου τους.
6. Προσφορές γίνονται δεκτές σε ευρώ στα γραφεία των Φ.Κ.Μ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προσφορές σημειώνονται σε πίνακα υποβολής προσφορών, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον στήλες με τα εξής στοιχεία: επωνυμία προσφέροντα, ΑΦΜ, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, τίμημα, ημερομηνία προσφοράς, δικαιολογητικά (π.χ. εγγυητικές).
Ο αναδεικνυόμενος ενοικιαστής οφείλει να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος μετά το πέρας της διαδικασίας μίσθωσης να προσέλθει με τον ενοικιαστή προκειμένου να υπογράψουν το σχετικό συμφωνητικό, εκτός εάν η αρμόδια αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της διατάξει τη μη σύναψη σύμβασης.
8. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει για οποιονδήποτε λόγο μείωση της
συμφωνημένης τιμής.
9. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του ενοικίου εάν δεν χρησιμοποιήσει
το μίσθιο άνευ υπαιτιότητας του Ιδρύματος. Επίσης δεν έχει δικαίωμα μειώσεως
του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη τυχόν αιτία.
10.Ο ενοικιαστής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να
μεριμνά για την διατήρηση της κατοχής και των ορίων αυτού.
11.Το Ίδρυμα δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση,
στην οποία βρίσκεται το ενοικιαζόμενο. Η υπομίσθωση, ολική ή μερική,
απαγορεύεται απολύτως.
12. Κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μισθώσεως από υπαιτιότητά του, ο μισθωτής
υποχρεούται αμέσως να παραδώσει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά
θα ξεκινήσει διαδικασία εξώσεως ενώ είναι υποχρεωμένος συγχρόνως στην
πληρωμή αποζημιώσεως για κάθε ημέρα παραμονής του στο μίσθιο, πέραν της
λήξεως ή της διάλυσης αυτής.
13. Ο μισθωτής υπόκειται στην έξωση, για την καθυστέρηση του μισθώματος και για
πάσα παράβαση οποιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου,
θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών.
Η συμμετοχή στη διαδικασία προσφορών συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης, της οποίας γνώση οφείλουν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι.
Προσφορές θα κατατεθούν από τους ενδιαφερομένους στα γραφεία του Ιδρύματος από έως τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μυτιλήνη 11 Απριλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

 

+ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ