Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Ανακοίνωση για μίσθωση αγροτεμαχίων στις θέσεις α) Σκάφες και β) Λάμπου Μύλοι κτηματικής περιφέρειας Λάμπου Μύλων

Ι Δ Ρ Υ Μ Α
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ AΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Α) ΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ Β) ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ

ΤΟ

Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1267/3349/14.06.2022 απόφασή του, τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 9γ «Εκμίσθωση Ακινήτων κοινωφελών περιουσιών ή σχολαζουσών κληρονομιών» της εγκυκλίου 1/2014 που αφορά στην ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/10-9-2013,
Ανακοινώνει:

Τη μίσθωση δύο αγροτεμαχίων κτηματικής περιφερείας Λάμπου Μύλων που βρίσκονται στις θέσεις : Α) ΣΚΑΦΕΣ, εκτάσεως 63.000 τ.μ. και Β) ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ, εκτάσεως 3.600 τ.μ. ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης, σύμφωνα με τους εξής όρους και συμφωνίες:
1. Η διάρκεια μίσθωσης θα άρχεται αμέσως μετά το πέρας της διαδικασίας μίσθωσης του αγροτεμαχίου και δεν θα παρατείνεται σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Oκτωβρίου 2022.
2. Ως ελάχιστη προσφορά για την ενοικίαση των ως άνω κτημάτων ορίζεται το ποσό των (400,00 €), πλέον χ/μου 3,6%, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τον τελευταίο πλειοδότη αποκλειστικά για βοσκή – χορτονομή. Ο ίδιος έχει την δυνατότητα να θερίσει και να πάρει το χόρτο ή να το χρησιμοποιήσει για βόσκηση των προβάτων του. Απαγορεύεται η βόσκηση άλλων ζώων μικρών ή μεγάλων.
3. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας προσφορών αναδεικνύεται ο τελευταίος πλειοδότης σαν ενοικιαστής. Τα ζώα θα απομακρύνονται από τα αγροτεμάχια αμέσως μόλις αυτά καταναλώσουν το χόρτο της βοσκής, ώστε να μην προξενήσουν ζημιές στις καλλιέργειες ή στην περίφραξη, ή σε άλλες πάγιες εγκαταστάσεις των ακινήτων. Σε αντίθετη περίπτωση οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν από τα ζώα του μισθωτή θα αποτιμώνται από ειδικά διορισμένο πραγματογνώμονα και θα καταβάλλονται από το μισθωτή στο Ταμείο του Ιδρύματος.
4. Σε περίπτωση που τα ζώα σταυλίζονται μέσα στα κτήματα, η κοπριά θα ανήκει στα Φ. Κ. Μ. απαγορευμένης της απομακρύνσεώς της.
5. Τα Φ. Κ. Μ. έχουν το δικαίωμα να καλλιεργούν τα κτήματα όποια εποχή θεωρούν κατάλληλη, πάντα κατ’ εκτίμηση του Γεωπόνου τους.
6. Προσφορές γίνονται δεκτές σε ευρώ στα γραφεία των Φ.Κ.Μ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προσφορές σημειώνονται σε πίνακα υποβολής προσφορών, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον στήλες με τα εξής στοιχεία: επωνυμία προσφέροντα, ΑΦΜ, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, τίμημα, ημερομηνία προσφοράς, δικαιολογητικά (π.χ. εγγυητικές).
Ο αναδεικνυόμενος μισθωτής οφείλει να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος μετά το πέρας της διαδικασίας μίσθωσης να προσέλθει με τον ενοικιαστή προκειμένου να υπογράψουν το σχετικό συμφωνητικό, εκτός εάν η αρμόδια αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της διατάξει τη μη σύναψη σύμβασης.
8. Το μίσθωμα καταβάλλεται τοις μετρητοίς εφ’ άπαξ παράλληλα με τη σύνταξη του
μισθωτηρίου συμβολαίου.
9. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει για οποιονδήποτε λόγο μείωση της
συμφωνημένης τιμής.
10. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν
χρησιμοποιήσει τα μίσθια άνευ υπαιτιότητας του Ιδρύματος. Επίσης δεν έχει
δικαίωμα μειώσεως του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη τυχόν αιτία.
11.Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τα μίσθια σε καλή κατάσταση και να
μεριμνά για την διατήρηση της κατοχής και των ορίων αυτών.
12.Το Ίδρυμα δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση,
στην οποία βρίσκεται τα ενοικιαζόμενα. Η υπομίσθωση, ολική ή μερική,
απαγορεύεται απολύτως.
13. Κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μισθώσεως από υπαιτιότητά του, ο μισθωτής
υποχρεούται αμέσως να παραδώσει τα μίσθια σε καλή κατάσταση, διαφορετικά
θα ξεκινήσει διαδικασία εξώσεως ενώ είναι υποχρεωμένος συγχρόνως στην
πληρωμή αποζημιώσεως για κάθε ημέρα παραμονής του στα μίσθια, πέραν της
λήξεως ή της διάλυσης αυτής.
14. Ο μισθωτής υπόκειται στην έξωση, για την καθυστέρηση του μισθώματος και για
πάσα παράβαση οποιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου
θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών.
Η συμμετοχή στη διαδικασία προσφορών συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης, της οποίας γνώση οφείλουν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι.
Προσφορές θα κατατεθούν από τους ενδιαφερομένους στα γραφεία του Ιδρύματος από έως τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μυτιλήνη 30 Ιουνίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

 

+ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ