Welcome to the Mytilene Charity Institutions

Ανακοίνωση μίσθωσης καταστήματος που βρίσκεται στη Μυτιλήνη επί των οδών Π.Π.Γερμανού και Χίου

Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση του 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός διώροφου διατηρητέου κτιρίου αποτελουμένου από ισόγειο εμβαδού 97,54 τ.μ, πρώτου υπέρ το ισόγειο ορόφου εμβαδού 97,54 τ.μ. και σοφίτας εμβαδού 97,54 τ.μ. με το οικόπεδό του εμβαδού 97,54 τ.μ. ως το τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Μυτιλήνης Χρήστου Νικολακόπουλου που βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης και επί των οδών Π.Π.Γερμανού και Χίου, το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερομένους όρους και συμφωνίες:
1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστημα εννέα ( 9) ετών αρχομένης από την 1η Ιουλίου 2017 και λήγουσα την 30ην Ιουνίου 2026, δυνάμενη να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ.
2. Ως ελάχιστη προσφορά για τη μίσθωση του ως άνω ποσοστού του ακινήτου ορίζεται το ποσό των (1.000,00 €) μηνιαίως, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό 5% σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1227/3310/5-4-2017 απόφαση του Δ.Σ. Με την απόφαση αυτή ορίζεται επίσης ότι ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προβεί στην ανακατασκευή – επισκευή του μισθίου ακινήτου πραγματοποιώντας τις κατωτέρω εργασίες οι οποίες με λεπτομέρεια αναφέρονται στην από 15 Μαρτίου 2017 υπογραφείσα μεταξύ των ιδιοκτητών και του εργολάβου Γρ. Μπελέκα σύμβαση ήτοι :
Εξωτερικές εργασίες

1. Καθαίρεση υφιστάμενης στέγης (αποκομιδή και απομάκρυνση μπάζων). Κατασκευή νέας εμφανούς στέγης, με ξυλεία από κυπαρίσσι, πέτσωμα (15 χιλ.), μόνωση πετροβάμβακα (5 εκ.), ο οποίος έχει θερμομονωτικές, ηχομονωτικές ιδιότητες, είναι άκαυστος για την παθητική πυροπροστασία του κτιρίου, με χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ), διαπνέουσα μεμβράνη (175 gr), κεραμίδια γαλλικού τύπου, λούκια αλουμινίου.

2. Κατασκευή νέας γριπίδας (0,30 Χ 0,65) από οπλισμένο σκυρόδεμα c16-20 (οπλισμός 240 kgr. στο σύνολο) με βελτιωτικό κονιαμάτων, επιχρισμένη και χρωματισμένη.

3. Τσιμεντενέσεις με ενέματα στις ρωγμές (όπου απαιτείται), με πιστοποιημένο υλικό (penetron grout inject).

4. Υδροβολή εξωτερικά για καθαρισμό από graffiti, ρύπους και απομάκρυνση σαθρών στοιχείων.

5. Τμηματική αρμολόγηση (τύπου ψαράκι) εξωτερικά και επισκευή – συμπλήρωση φθαρμένων λίθων (όπου απαιτείται), στο ίδιο χρώμα και με προσθήκη βελτιωτικού κονιαμάτων.

6. Εξωτερική εφαρμογή αδιαβροχοποίησης πέτρας σε όλες τις πλευρές.

7. Στο τμήμα του ισογειου, υλικό προστασίας από graffiti.

8. Επιχρίσματα και χρωματισμός στα υφιστάμενα επιχρισμένα τμήματα.

9. Αμμοβολή μεταλλικών εξώθυρων, επισκευή φθαρμένων τμημάτων, αντισκωρική προστασία και χρωματισμός.

10. Αποξήλωση εξωτερικών σιδερένιων κουφωμάτων και συντήρηση τους.

Εσωτερικές εργασίες

1. Επισκευή – αντικατάσταση δαπέδου σοφίτας και ξύλινης σκάλας με ξυλεία από κυπαρίσσι ή έλατο (όπως προϋπήρχε).

2. Καθαίρεση παλαιών σοβάδων εσωτερικά και απομάκρυνση μπάζων.
3. Αρμολόγηση εσωτερικών τοίχων, επισκευή και συμπλήρωση φθαρμένων λίθων (όπου απαιτείται). Στο επιθυμητό χρώμα και με προσθήκη βελτιωτικού κονιαμάτων.

4. Βερνίκι εμποτισμού σε όλες τις αρμολογημένες επιφάνειες.

5. Σπατουλάρισμα και χρωματισμός οροφής ισογείου, με επιμέρους επισκευές (τρίψιμο, στοκάρισμα, αστάρωμα, βάψιμο).

6. Εξομάλυνση δαπέδου ισογείου με οπλισμένο σκυρόδεμα c16/20, με συνθετικές ίνες από πολυπροπυλένιο, λείανση και σκλήρυνση επιφάνειας με ελικοπτεράκι.

7. Εξομάλυνση δαπέδου ορόφου με περλομπετό (αποφυγή υπερφόρτωσης ορόφου).
8. Υδροβολή σκάλας, αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων όπου είναι τεχνικά εφικτό και αποκατάσταση κιγκλιδώματος.
9. Κουφώματα Γερμανικής Κατασκευής, μηχανισμοί ανάκλισης και περιμετρικού κλειδώματος Rotto. Γερμανικά πόμολα με καστάνια στο κλείδωμα, υαλοπίνακες διπλής υάλωσης 5/16/4 με συνολικό πάχος 25 χιλ. (όλα ανοιγόμενα και με ανάκληση)

Λοιπές λεπτομέρειες

 Πριν την έναρξη των εργασιών ο χώρος πρέπει να είναι ελεύθερος από περιττά αντικείμενα,
 Για εργασίες που τυχόν προκύψουν με την εφαρμογή της στατικής μελέτης και δεν αναφέρονται ανωτέρω θα δοθεί συμπληρωματική προσφορά,
 Μετά την ανάθεση μπορεί να ζητηθεί αναλυτική κοστολόγηση,
 Υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης παλαιών κεραμιδιών μετά από μεταφορά τους, καθαρισμό και επάλειψη με αδιαβροχοποιητική βαφή, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση,
 Ο ιδιοκτήτης είναι υπόχρεος σύνδεσης ύδρευσης, αποχέτευσης και εργοστασιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Το κόστος των ανωτέρω λεπτομερώς αναφερόμενων εργασιών ανέρχεται για το 1/2 εξ αδιαιρέτου συνολικά στο ποσό των 21.350 € (είκοσι ένα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα Ευρώ). Το Φ.Π.Α. βαρύνει το Ιδρυμα, ενώ το ΙΚΑ των εργαζομένων βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει ως ακολούθως: προκαταβολή ποσού 8.540 € με την υπογραφή του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της στέγης και της γριπίδας θα δοθεί έναντι ποσό 4.270 €, μετά και την ολοκλήρωση των αρμολογημάτων θα δοθεί έναντι ποσό 4.270 €. Το υπόλοιπο ποσό των 4.270 € θα εξοφληθεί μετά την παράδοση του έργου.
Προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται το αργότερο η 30 Ιουνίου 2017. Για κάθε υπαίτια από μέρους του αφετέρου συμβαλλόμενου υπέρβαση της ως άνω προθεσμίας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση διακοπής του έργου λόγω απρόβλεπτων συνθηκών και πάντως χωρίς υπαιτιότητα των συμβαλλομένων, τούτοι διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στη διάλυση της εργολαβίας χωρίς να καταβάλλεται στον ανάδοχο, ούτε να αξιώνεται απ’ αυτόν χρηματική αποζημίωση, εκτός της αξίας των εκτελεσμένων εργασιών.
Οι προαναφερόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τον εργολάβο Μυτιλήνης Γρηγόριο Μπελέκα και υπό την επίβλεψη του πολιτικού Μηχανικού Χρήστου Νικολακόπουλου, οι δε δαπάνες που θα απαιτηθούν για τις εργασίες καθώς και η αμοιβή του μηχανικού και του εργολάβου θα γίνουν από τον τελευταίο πλειοδότη και θα συμψηφισθούν με μηνιαία μισθώματα από τα οποία το ήμισυ θα καλύπτει το εργολαβικό κόστος (δαπάνες εργασιών για τη επισκευή) και το έτερο ήμισυ την εξόφληση του μισθώματος. Το χρονικό διάστημα αποπληρωμής του κόστους ανακατασκευής δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του μισθίου οι δαπάνες που αφορούν την έκδοση της απαιτουμένης άδειας και τις οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες προκύψουν όπως ενδεικτικά πιθανή ενίσχυση του κτηρίου, δίκτια ύδρευσης αποχέτευσης, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις , θέρμανση κ.λ.π. σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχονται θα πραγματοποιηθούν με αποκλειστικές δαπάνες του πλειοδότη και δεν θα συμψηφιστούν με μισθώματα . Επίσης οι εργασίες για την έκδοση της άδειας αλλαγής χρήσης, θα ανατεθούν στον πολιτικό μηχανικό Χρήστο Νικολακόπουλο και θα πραγματοποιηθούν από τον εργολάβο Μυτιλήνης Γρηγόριο Μπελέκα. Η αμοιβή των προαναφερομένων πολιτικού μηχανικού για την έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης και εργολάβου για τις εργασίες που θα εκτελεστούν καθώς και τα ένσημα του Ι.Κ.Α. αυτών που θα απασχοληθούν βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
3. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται μαζί με την κατάθεση της προσφοράς να κατατεθεί και εγγυητική επιστολή ύψους 20.000 €, η οποία θα επιστραφεί στον καταθέσαντα όταν αναδειχθεί ο τελευταίος πλειοδότης .
4. Οι Κλειστές προσφορές σημειώνονται σε πίνακα υποβολής προσφορών, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον στήλες με τα εξής στοιχεία: επωνυμία προσφέροντα, ΑΦΜ, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, τίμημα, ημερομηνία προσφοράς, δικαιολογητικά (π.χ. εγγυητικές). Αυτές θα ανοιχθούν και αξιολογηθούν από ειδικά ορισμένη επιτροπή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών στα Γραφεία του Ιδρύματος (Καραντώνη 2 – Μυτιλήνη), ήτοι την 16η Μαϊου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.
5. Μετά την ολοκλήρωση των προσφορών και την ανάδειξη του τελευταίου πλειοδότη ως μισθωτή, αυτός υποχρεούται να καταθέσει:
Εγγύηση ίση με δυο (2) μηνιαία μισθώματα, ποσό που θα του επιστραφεί άτοκα, εφόσον μετά τη λήξη της μίσθωσης εξοφλήσει ολοσχερώς τα μισθώματα και εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη μίσθωση.
Ο αναδεικνυόμενος μισθωτής οφείλει να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος μετά το πέρας της διαδικασίας μίσθωσης ήτοι χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών οφείλει να προσέλθει με τον εκμισθωτή προκειμένου να υπογράψουν το σχετικό συμφωνητικό.
6. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει για οποιονδήποτε λόγο μείωση του συμφωνημένου μισθώματος. Παράταση του χρόνου μίσθωσης δύναται να δοθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν χρησιμοποιήσει το μίσθιο άνευ υπαιτιότητας του Ιδρύματος. Επίσης δεν έχει δικαίωμα μειώσεως του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη τυχόν αιτία.
8. Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης μισθώνουν το μίσθιο ακίνητο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Τυχόν επισκευές, προσθήκες ή μεταρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν από το μισθωτή εντός του μισθίου θα πρέπει να μη θίγουν τη στατική επάρκεια αυτού και να γίνονται κατόπιν εγγράφου συναίνεσης του εκμισθωτή, παραμένουν δε επ’ ωφελεία του μισθίου χωρίς να γεννούν κανένα απολύτως δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή.
To χαρτόσημο 3,6% βαρύνει εξ ολοκλήρου το μισθωτή.
9. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να μεριμνά για την διατήρηση της κατοχής και των ορίων αυτού.
10. Σε περίπτωση πωλήσεως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιοποιήσεως του ακινήτου, ο μισθωτής συμφωνεί ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι θα παραιτείται της μισθώσεως τρεις (3) μήνες μετά την ειδοποίηση από τον εκμισθωτή παραιτούμενος ρητώς από τούδε και από κάθε αξίωση προς αποζημίωση.
11. Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική υπομίσθωση, η σιωπηρή αναμίσθωση και η παράταση μισθώσεως άνευ εγγράφου συναινέσεως του εκμισθωτή.
12. Κατά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της μισθώσεως από υπαιτιότητά του, ο μισθωτής υποχρεούται αμέσως να παραδώσει το μίσθιο σε καλή κατάσταση όπως το παρέλαβε, διαφορετικά θα ξεκινήσει διαδικασία εξώσεως ενώ είναι υποχρεωμένος συγχρόνως στην πληρωμή αποζημίωσης χρήσης για κάθε ημέρα παραμονής του στο μίσθιο, πέραν της λήξης ή της λύσης αυτής.
13. Ο μισθωτής υπόκειται στην έξωση, για την καθυστέρηση του μισθώματος και για πάσα παράβαση οποιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών.
Η συμμετοχή στη διαδικασία προσφορών συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης, της οποίας γνώση οφείλουν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι.
Οι έγγραφες κλειστές προσφορές θα κατατεθούν σε ευρώ από τους ενδιαφερομένους στα γραφεία του Ιδρύματος (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη τηλ. 2251028518) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ανάρτηση της παρούσας προκήρυξης στο διαδικτυακό χώρο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης (www.mytilene-charity.com) έως και 15-5-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.
Μυτιλήνη 8 Mαϊου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

+ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ