Welcome to the Mytilene Charity Institutions

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ KATAΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΜΟΥ 27 ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΟ
Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1280/3362/24.04.2024 απόφασή του, τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 9γ «Εκμίσθωση Ακινήτων κοινωφελών περιουσιών ή σχολαζουσών κληρονομιών» της εγκυκλίου 1/2014 που αφορά στην ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/10-9-2013,
Ανακοινώνει:

Τη μίσθωση για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών ενός καταστήματος, εμβαδού 176,11 τ.μ., που βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης και επί της οδού Ερμού 27 το οποίο ανήκει στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης, που στο εξής θα καλείταιι ως εκμισθωτής σύμφωνα με τους εξής όρους και συμφωνίες:
Ως ελάχιστη προσφορά για τη μίσθωση του ως άνω ακινήτου ορίζεται το ποσό των (2.500,00 €) μηνιαίως το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσοστό του νομίμου χ/μου 3,6%, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 1280/3362/24.04.2024 απόφαση του Δ.Σ. των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης.
To μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με τον Τιμάριθμο του κόστους ζωής.
1. Προσφορές γίνονται δεκτές σε ευρώ στα γραφεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Aυτές σημειώνονται σε πίνακα υποβολής προσφορών, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον στήλες με τα εξής στοιχεία: επωνυμία προσφέροντα, ΑΦΜ, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, τίμημα, ημερομηνία προσφοράς, δικαιολογητικά (π.χ. εγγυητικές).
2. Μετά την ολοκλήρωση των προσφορών και την ανάδειξη του τελευταίου πλειοδότη ως μισθωτή, αυτός υποχρεούται να καταθέσει σε ευρώ εγγύηση ίση με δυο (2) μηνιαία μισθώματα, ποσό που θα του επιστραφεί άτοκα εφόσον μετά τη λήξη της μίσθωσης εξοφλήσει ολοσχερώς το ενοίκιο και εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ενοικίαση.
Ο αναδεικνυόμενος μισθωτής οφείλει να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος μετά το πέρας της διαδικασίας μίσθωσης ήτοι χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος στην αρμόδια αρχή οφείλει να προσέλθει με τον εκμισθωτή προκειμένου να υπογράψουν το σχετικό συμφωνητικό, εκτός εάν η αρμόδια αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της διατάξει τη μη σύναψη σύμβασης.
3. Παράταση του χρόνου μίσθωσης δύναται να δοθεί κατόπιν αίτησης του μισθωτή και λήψη σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης.
4. Ουδείς μπορεί να συμμετάσχει στην διαδικασία δημοπρασίας και υποβολής προσφορών για τη μίσθωση του ακινήτου εάν έχει οικονομικές υποχρεώσεις και εκκρεμότητες προς τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης.
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή του υποψήφιου μισθωτή ή της εταιρίας που εκπροσωπεί και το ειδικό επάγγελμα του κατά το χρονικό διάστημα που διενεργείται ο διαγωνισμός.
Β)Αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
Γ) Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
Δ) Εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, πιστοποιητικό ότι δεν έχουν πτωχεύσει και ότι δεν βρίσκονται σε εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση.
Ε)Εάν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη λύσης, τροποποίησης καταστατικού, πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης, με ημερομηνία της τελευταίας εβδομάδας που θα υποβάλλουν την προσφορά.
ΣΤ)Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται Ι) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησής τους ΙΙ) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ΙΙΙ) ότι μέχρι τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρηση τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα ιv)ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v)ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης την οποία έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
5. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του ενοικίου εάν δεν χρησιμοποιήσει το μίσθιο άνευ υπαιτιότητας του Ιδρύματος. Επίσης δεν έχει δικαίωμα μειώσεως του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη τυχόν αιτία.
6. Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης μισθώνουν το παρόν ακίνητο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα και ως εκ τούτου δεν ευθύνονται για τις οποιεσδήποτε βλάβες ή φθορές υπάρχουν και έχουν προκληθεί από τον χρόνο ή τον προηγούμενο ενοικιαστή. Οι πάσης φύσεως επισκευές, προσθήκες ή μεταρρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν από το μισθωτή και θα πρέπει να μη θίγουν τη στατική επάρκεια του μισθίου και να γίνονται κατόπιν εγγράφου συναίνεσης του εκμισθωτή, παραμένουν δε επ’ ωφελεία του μισθίου χωρίς να γεννούν κανένα απολύτως δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή.

To χαρτόσημο 3,6% βαρύνει εξ ολοκλήρου το μισθωτή.
7. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να μεριμνά για την διατήρηση της κατοχής και των ορίων αυτού.
8. Σε περίπτωση πωλήσεως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιοποιήσεως του ακινήτου, ο ενοικιαστής συμφωνεί ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι θα παραιτείται της μισθώσεως τρεις (3) μήνες μετά την ειδοποίηση του, παραιτούμενος ρητώς από τούδε και από κάθε αξίωση προς αποζημίωση.
9. Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική υπομίσθωση.
10. Eπίσης απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση και η παράταση μισθώσεως άνευ εγγράφου συναινέσεως του εκμισθωτή.
11. Κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μισθώσεως από υπαιτιότητά του, ο μισθωτής υποχρεούται αμέσως να παραδώσει το μίσθιο σε καλή κατάσταση όπως το παρέλαβε, διαφορετικά θα ξεκινήσει διαδικασία εξώσεως ενώ είναι υποχρεωμένος συγχρόνως στην πληρωμή αποζημιώσεως για κάθε ημέρα παραμονής του στο μίσθιο, πέραν της λήξεως ή της διάλυσης αυτής.
12. Ο μισθωτής υπόκειται στην έξωση, για την καθυστέρηση του μισθώματος και για πάσα παράβαση οποιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών.
Η συμμετοχή στη διαδικασία προσφορών συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης, της οποίας γνώση οφείλουν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι.
Προσφορές θα κατατεθούν από τους ενδιαφερομένους στα γραφεία του
Ιδρύματος από έως 2024 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μυτιλήνη 10 Μαϊου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

+ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ