Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών για απόκτηση α) Μεταπτυχιακού & β) Διδακτορικού τίτλου σπουδών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ι Δ Ρ Υ Μ Α
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
KAΡΑΝΤΩΝΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

—.—.—
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 2 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΗΛ. 22510 28518
Email:[email protected]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΚΑΙ β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης έχοντας τη Διοίκηση και Διαχείριση του Καραντωνείου Κληροδοτήματος και λαμβάνοντας υπόψιν:
1) τον από 30 Οκτωβρίου 1926 κανονισμό λειτουργίας του Καραντωνείου Κληροδοτήματος,
2) Την υπ’ αριθμ. 296/2017 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς.
3) Το άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 4182/10-9-2013 Υποτροφίες – Διαγωνισμοί,
4) Την υπ’ αριθμ. 1245/3327/1-4-2019 απόφαση του Δ.Σ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δυο (2) υποτροφίες για απόκτηση α. μεταπτυχιακού και β. διδακτορικού τίτλου σπουδών, όλων ανεξαιρέτως των επιστημών ΑΕΙ της χώρας. Η επιλογή θα γίνει με βάση το βαθμό πτυχίου ή μεταπτυχιακού των υποψηφίων φοιτητών, χωρίς να υπάρχει δέσμευση για, επί δεκαετία, άσκηση της επιστήμης στην Ελλάδα, μετά το πέρας των σπουδών τους.
Δικαίωμα υποβολής των δικαιολογητικών έχουν άποροι επιμελείς φοιτητές, άρρενες και θήλεις, καταγόμενοι από τη Λέσβο με ηλικία όχι μεγαλύτερη των 36 ετών, σύμφωνα με τον Ν. 1473/84, άρθρο 36.
Καταγόμενοι από τη Νήσο Λέσβο νοούνται τα αγόρια και τα κορίτσια των Λεσβίων που είναι εγγεγραμμένα στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου. Η οικονομική ανεπάρκεια των υποψηφίων θα κριθεί από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, από έκθεση κοινωνικού λειτουργού, εάν κριθεί απαραίτητο, και από προσωπική εκτίμηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περί οικονομικής αδυναμίας η οποία θα στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία και αφού συνεκτιμηθούν όλες οι σχετικές παράμετροι.
Το ποσό που θα διανεμηθεί ανέρχεται συνολικά σε 21.601,25 ευρώ.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Η χορήγηση υποτροφίας, εκ ποσού 8.640,50 ευρώ, για τον φοιτητή που επιθυμεί να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα διαρκέσει 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόμη εξαμήνου εάν δεν έχει περατώσει τις σπουδές του. Στο τέλος του κάθε εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέτει πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου που να δείχνει ότι αξιολογήθηκε επιτυχώς στα μαθήματα που διδάχτηκε. Στη συνέχεια θα εκταμιεύεται μέρος του ποσού που θα λαμβάνει σαν υποτροφία.
Για τον φοιτητή που θα εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή το ποσό που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 12.960,75 ευρώ και θα χορηγείται σταδιακά στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η ολοκλήρωση του διδακτορικού δύναται να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος. Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται στη λήξη του κάθε ακαδημαϊκού έτους να καταθέτει πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια θα του χορηγείται μέρος της υποτροφίας.
Σε κάθε περίπτωση το Ιδρυμα υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο της υποτροφίας στους φοιτητές εφόσον έχουν ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό τους.
Δεν θα δικαιούνται υποτροφίας όσοι λαμβάνουν οποιαδήποτε επιχορήγηση σπουδών από άλλη πηγή.
Εάν ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές του πριν τη λήξη του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος αυτοβούλως ή εάν διαγραφεί από το Πανεπιστήμιο για οποιοδήποτε λόγο και δεν ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, η υποτροφία παύει, οφείλει δε να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε.
Η χορήγηση υποτροφίας αναστέλλεται σε περίπτωση αποδεδειγμένης ασθενείας έως το χρονικό διάστημα που θα αποκατασταθεί η υγεία του υποτρόφου.

Τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν τόσο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όσο και από τους υποψηφίους διδάκτορες είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση προς τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης – Καραντώνειο Κληροδότημα.
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως εκδιδόμενο από την αρμόδια Δημοτική Αρχή που να εμφαίνει την καταγωγή και ηλικία του υποψηφίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 36 έτη για άρρενες και θήλεις.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την ίδια Αρχή.
 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί τρεις (3) το πολύ μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως.
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ, που να δείχνει το εισόδημα, του έτους 2018 (οικονομικό έτος 2019) που δηλώθηκε από τον υποψήφιο και τους γονείς του, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.
 6. Πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου των τόπων καταγωγής και κατοικίας του υποψηφίου και των γονέων του, σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση, καθώς και αντίγραφα των Εντύπων Ε2 και Ε9 της φορολογικής τους δήλωσης.
 7. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο και σχετίζεται με κοινωνικά, οικογενειακά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει: α. ότι δεν διώκεται ποινικά β. ότι δεν παίρνει άλλη υποτροφία από άλλο κληροδότημα και δεν εξέπεσε, από υπαιτιότητά του, από  προηγούμενη υποτροφία που του χορηγήθηκε γ. ότι δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία, πλην αυτών δηλώθηκαν.

Εκτός των παραπάνω κοινών δικαιολογητικών όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην ημεδαπή θα πρέπει να καταθέσουν:

 1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου του Ελληνικού Πανεπιστημίου από το οποίο αποφοίτησαν.
 2. Αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Βεβαίωση ότι έχουν εγγραφεί και έγιναν αποδεκτοί από το Πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμούν να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους.
 5. Συστατική επιστολή.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης υποτροφίας έχουν όσοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου και ενδιαφέρονται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ημεδαπή.

 1. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου και βαθμός.
 2. Βεβαίωση ή Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του διδακτορικού ότι ο υποψήφιος έγινε αποδεκτός από το Πανεπιστήμιο.
 3. Τίτλος διδακτορικού.
 4. Συστατική επιστολή.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mytilene-charity.com καθώς και σε δυο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4182/2013 θα αναρτηθεί επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία του Ιδρύματος, στην οδό Καραντώνη 2, στη Μυτιλήνη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες ακόμη μπορούν να λαμβάνουν οι υποψήφιοι στο τηλέφωνο 22510 28518.

Μυτιλήνη 23 Μαϊου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΩΝ Φ. Κ. Μ.

 

+Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ