Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Ανακοίνωση πώλησης Φυλής 102

Ι Δ Ρ Υ Μ Α
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ THN ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΔΟΣ ΦΥΛΗΣ 102

ΤΟ

Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης σύμφωνα: α) με τις διατάξεις του άρθρου 24 «Εκποίηση Ακινήτων κοινωφελών περιουσιών» της εγκυκλίου 1/2014 που αφορά στην ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/10-9-2013, β) με την υπ’ αριθμ. 1261/3343/16-06-2021 απόφασή του, γ) την υπ’ αριθμ. 25630/27-5-2021 κατ’ αρχήν έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, δ) την από 10-5-2021 έκθεση Εκτίμησης Αγοραίας Αξίας οικοπέδου με κτίσμα,

Ανακοινώνει:

Την πώληση ενός γεωτεμαχίου, που βρίσκεται επί της οδού Φυλής 102, στον Δήμο Αθηναίων, και στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, εμβαδού 126 τετραγωνικών μέτρων με ισόγεια κατοικία εμβαδού 70 τετραγωνικών μέτρων.
Το ακίνητο ανήκει κατά ποσοστό 100% στην ιδιοκτησία του Ιδρύματος Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης και περιήλθε στην ιδιοκτησία τους βάσει της υπ’ αριθμόν 9.580 Δήλωσης Αποδοχής Κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου Μυτιλήνης Ευστρατίου Βάρκα (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών, Τόμος 3257, Αριθμός 265 και ημερομηνία μεταγραφής 6 Ιουλίου 1983).

ΟΡΟΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
Η εκποίησή του ως άνω περιγραφόμενου ακινήτου γίνεται με βάση την έκθεση εκτίμησης αγοραίας αξίας Οικοπέδου του Πιστοποιημένου εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών, Μενέλαου Ξενάκη.
Η καταβολή του προσφερόμενου από τον αγοραστή τιμήματος θα γίνει εφ’ άπαξ.
Οσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Γραμματεία του Ιδρύματος (Καραντώνη 2 – Μυτιλήνη) με τους τρόπους που περιγράφεται παρακάτω, ενώ παράλληλα θα εκδίδεται απόδειξη για την κατάθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση οι προσφορές να περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στον διαγωνισμό κάποιος οφείλει:
1. να υποβάλλει έγγραφη προσφορά στην οποία θα καθορίζεται το προσφερόμενο τίμημα.
2. να προσκομίσει ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ισχύος εννέα (9) μηνών, για χρηματικό ποσό το οποίο ισούται προς το 1/20 του ελάχιστου όρου προσφοράς τιμήματος. Η εγγύηση θα παραμείνει στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης μέχρις ότου ο πλειοδότης εξοφλήσει το τίμημα, μη αποκλειομένων και των άλλων επιζήμιων εις βάρος του πλειοδότη συνεπειών.
3. Γνωστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας του προσφέροντα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
4. Διεύθυνση εργασίας, το τηλέφωνό του (σταθερό/κινητό), το email, τον Αριθμό φορολογικού Μητρώου, την ΔΟΥ όπου υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση.
5. Αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. Εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, πιστοποιητικό ότι δεν έχουν πτωχεύσει και ότι δεν βρίσκονται σε εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση.
7. Εάν πρόκειται για Νομικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη λύσης, τροποποίησης καταστατικού, πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης, με ημερομηνία εντός της τελευταίας εβδομάδας που θα υποβάλλουν την προσφορά.
8. Αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
9. Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Τρόπος υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές θα είναι έγγραφες κλειστές, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, από τους προσφέροντες και θα κατατίθενται στα γραφεία του Ιδρύματος (Καραντώνη 2 – Μυτιλήνη) είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, είτε με κλειστό φάκελο μέσω ΕΛΤΑ ή άλλων αναγνωρισμένων εταιριών ταχυδρομείου, θεωρουμένου του γνησίου της υπογραφής, από δημόσια αρχή.
Οι Προσφορές θα κατατεθούν εντός δυο (2) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στα γραφεία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης, που βρίσκονται επί της οδού Καραντώνη 2, στην Μυτιλήνη, όπου και θα ανοιχθούν ενώπιον επιτροπής διαγωνισμού που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
Θα δημοσιευτεί ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στην εφημερίδα Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.mytilene-charity.com.
– H κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα σταλεί άμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προς ενημέρωσή της. Η αρμόδια αρχή μπορεί μέσα σ΄ένα μήνα να διατάξει τη μη σύναψη της σύμβασης με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της. Η δε άπρακτη πάροδος της μηνιαίας προθεσμίας, τεκμαίρεται ως συναίνεση της αρμόδιας αρχής. Μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα θα αποστείλουν έγγραφη πρόσκληση στον αγοραστή, με την οποία θα τάσσει ημέρα, ώρα και τόπο σύνταξης και σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας, με αναφορά στο όνομα του συμβολαιογράφου και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
– Αν ο αγοραστής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμβόλαιο εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) της προσφοράς του, η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εν συνεχεία δε, μπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά για την υπογραφή του συμβολαίου, εφόσον το προσφερόμενο από αυτόν τίμημα πώλησης είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί της προεκτιμηθείσας αξίας.
– Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος επισκέφθηκε το υπό εκποίηση ακίνητο και έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως στην οποία αυτό ευρίσκεται. Το Ιδρυμα δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για την πραγματική κατάσταση του ακινήτου.
– Τα συμβολαιογραφικά έξοδα, οι φόροι μεταβιβάσεως και τα πάσης φύσεως δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον Τύπο, καθώς και κάθε άλλο έξοδο μεταβίβασης (αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ιδρύματος κ.λ.π.) βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.
– Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας μεταγράφεται επιμελεία του αγοραστού.
– Το προς εκποίηση ακίνητο δεν είναι μισθωμένο.
– Σε περίπτωση ενυπόθηκων χρεών, εγγραφής προσημειώσεως που δεν έχει εξαλειφθεί, επιβολής αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης κλπ. που δεν έχει αρθεί, το ποσό του χρέους, εφόσον δεν έχει αποσβεστεί με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους, παρακρατείται από το τίμημα που κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο όνομα του δανειστή και το ακίνητο μεταβιβάζεται στον αγοραστή ελεύθερο του σχετικού βάρους.
– Οσοι επιθυμούν να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά μπορούν να λάβουν αντίγραφα της πράξης αποδοχής του ακινήτου και της μελέτης εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή, καθώς και κάθε αναγκαία πληροφορία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00-14:00) από την Γραμματεία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης – Καραντώνη 2 στην Μυτιλήνη, στο τηλέφωνο 22510 28518 ή στο email: [email protected], από τους υπαλλήλους Στέλλα Σημαντήρη και Βασίλειο Καλλονιάτη.

Μυτιλήνη 25 Ιουνίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

 

 

+ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ