Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Ανακοίνωση για τετραετή μίσθωση αποθηκευτικού χώρου στη Μυτιλήνη και στην οδό Αρίωνος 10

Ι Δ Ρ Υ Μ Α
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΩΝΟΣ 10

ΤΟ

Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1249/3331/21-10-2019 απόφασή του, τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 9γ «Εκμίσθωση Ακινήτων κοινωφελών περιουσιών ή σχολαζουσών κληρονομιών» της εγκυκλίου 1/2014 που αφορά στην ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/10-9-2013,

Ανακοινώνει:

Τη μίσθωση για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ενός αποθηκευτικού χώρου, εμβαδού 38,75 τ.μ., που βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης και στο ισόγειο διώροφης οικοδομής της οδού Αρίωνος αριθ. 10, το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης, σύμφωνα με τους εξής όρους και συμφωνίες:
Ως ελάχιστη προσφορά για τη μίσθωση του ως άνω ακινήτου ορίζεται το ποσό των (150,00 €) μηνιαίως, πλέον του νομίμου χ/μου 3,6% όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 1249/3331/21-10-2019 απόφαση του Δ.Σ. των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης.
To μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό 3%
1. Προσφορές γίνονται δεκτές σε ευρώ στα γραφεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Aυτές σημειώνονται σε πίνακα υποβολής προσφορών, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον στήλες με τα εξής στοιχεία: επωνυμία προσφέροντα, ΑΦΜ, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, τίμημα, ημερομηνία προσφοράς, δικαιολογητικά (π.χ. εγγυητικές).
2. Μετά την ολοκλήρωση των προσφορών και την ανάδειξη του τελευταίου πλειοδότη ως μισθωτή, αυτός υποχρεούται να καταθέσει σε ευρώ εγγύηση ίση με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, ποσό που θα του επιστραφεί άτοκα εφόσον μετά τη λήξη της μίσθωσης εξοφλήσει ολοσχερώς το ενοίκιο και εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ενοικίαση.
Ο αναδεικνυόμενος μισθωτής οφείλει να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος μετά το πέρας της διαδικασίας μίσθωσης ήτοι χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος στην αρμόδια αρχή οφείλει να προσέλθει με τον εκμισθωτή προκειμένου να υπογράψουν το σχετικό συμφωνητικό, εκτός εάν η αρμόδια αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της διατάξει τη μη σύναψη σύμβασης.
3. Παράταση του χρόνου μίσθωσης ή μείωση της συμφωνημένης τιμής δύναται να δοθεί κατόπιν αίτησης του μισθωτή και λήψη σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
4. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του ενοικίου εάν δεν χρησιμοποιήσει το μίσθιο άνευ υπαιτιότητας του Ιδρύματος. Επίσης δεν έχει δικαίωμα μειώσεως του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη τυχόν αιτία.
5. Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης μισθώνουν το παρόν ακίνητο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα και ως εκ τούτου δεν ευθύνονται για τις οποιεσδήποτε βλάβες ή φθορές υπάρχουν και έχουν προκληθεί από τον χρόνο ή τον προηγούμενο ενοικιαστή. Οι πάσης φύσεως επισκευές, προσθήκες ή μεταρρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν από το μισθωτή και θα πρέπει να μη θίγουν τη στατική επάρκεια του μισθίου και να γίνονται κατόπιν εγγράφου συναίνεσης του εκμισθωτή, παραμένουν δε επ’ ωφελεία του μισθίου χωρίς να γεννούν κανένα απολύτως δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή.
To χαρτόσημο 3,6% βαρύνει εξ ολοκλήρου το μισθωτή.
6. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να μεριμνά για την διατήρηση της κατοχής και των ορίων αυτού.
7. Σε περίπτωση πωλήσεως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιοποιήσεως του ακινήτου, ο ενοικιαστής συμφωνεί ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι θα παραιτείται της μισθώσεως τρεις (3) μήνες μετά την ειδοποίηση του, παραιτούμενος ρητώς από τούδε και από κάθε αξίωση προς αποζημίωση.
8. Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική υπομίσθωση.
9. Eπίσης απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση και η παράταση μισθώσεως άνευ εγγράφου συναινέσεως του εκμισθωτή.
10. Κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μισθώσεως από υπαιτιότητά του, ο μισθωτής υποχρεούται αμέσως να παραδώσει το μίσθιο σε καλή κατάσταση όπως το παρέλαβε, διαφορετικά θα ξεκινήσει διαδικασία εξώσεως ενώ είναι υποχρεωμένος συγχρόνως στην πληρωμή αποζημιώσεως για κάθε ημέρα παραμονής του στο μίσθιο, πέραν της λήξεως ή της διάλυσης αυτής.
11. Ο μισθωτής υπόκειται στην έξωση, για την καθυστέρηση του μισθώματος και για πάσα παράβαση οποιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών.
Η συμμετοχή στη διαδικασία προσφορών συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης, της οποίας γνώση οφείλουν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι.
Προσφορές θα κατατεθούν από τους ενδιαφερομένους στα γραφεία του
Ιδρύματος από έως 2019 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μυτιλήνη 25 Οκτωβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

 

+ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ