Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Ανακοίνωση για τετραετή ενοικίαση των ελαιοκτημάτων που βρίσκονται στις θέσεις «ΠΗΓΑΔΙ» της κτηματικής περιφερείας Αφάλωνα και «ΚΑΘΗΣΙΑ» της κτηματικής περιφερείας Μόριας

Ι Δ Ρ Υ Μ Α
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
—…—
ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΡ.ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοίνωση για τετραετή ενοικίαση των ελαιοκτημάτων που βρίσκονται στις θέσεις «ΠΗΓΑΔΙ» της κτηματικής περιφερείας Αφάλωνα και «ΚΑΘΗΣΙΑ» της κτηματικής περιφερείας Μόριας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1249/3331/21-10-2019 απόφασή του, τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 9γ «Εκμίσθωση Ακινήτων κοινωφελών περιουσιών ή σχολαζουσών κληρονομιών» της εγκυκλίου 1/2014 που αφορά στην ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/10-9-2013,
Ανακοινώνουν:

Την τετραετή μίσθωση δύο ελαιοκτημάτων που βρίσκονται στις θέσεις α)ΠΗΓΑΔΙ εκτάσεως 12 στρεμμάτων, της κτηματικής περιφερείας Αφάλωνα και β)ΚΑΘΗΣΙΑ το οποίο αποτελείται από ελαιόκτημα εκτάσεως 4 στρεμμάτων και χερσαία έκταση επίσης 4 στρεμμάτων, της κτηματικής περιφερείας Μόριας, ιδιοκτησίας του Κληρ/τος Ερ. Αρχοντοπούλου, που στο εξής θα καλείται ως εκμισθωτής, σύμφωνα με τους εξής όρους και συμφωνίες:
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τετραετής και θα άρχεται μετά το πέρας της διαδικασίας μίσθωσης θα λήγει δε κατόπιν παρέλευσης τεσσάρων ετών. Ως ελάχιστη προσφορά για την ενοικίαση των ως άνω ελαιοκτημάτων ορίζεται το ποσό των 500,00 Ευρώ ανά έτος, όπως η υπ’ αριθμ. 1249/3331/21-10-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
Το χαρτόσημο (3,6%) βαρύνει το μισθωτή.
1. Προσφορές γίνονται δεκτές σε ευρώ στα γραφεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προσφορές σημειώνονται σε πίνακα υποβολής προσφορών, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον στήλες με τα εξής στοιχεία: επωνυμία προσφέροντα, ΑΦΜ, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, τίμημα, ημερομηνία προσφοράς, δικαιολογητικά (π.χ. εγγυητικές).
2. Μετά την ολοκλήρωση των προσφορών και την ανάδειξη του τελευταίου πλειοδότη ως ενοικιαστή, αυτός υποχρεούται να καταθέσει σε ευρώ εγγύηση ίση με το ποσό των 200,00 ευρώ, ποσό που θα του επιστραφεί άτοκα εφόσον μετά τη λήξη της μισθώσεως εξοφλήσει ολοσχερώς το ενοίκιο και εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ενοικίαση.
3. Ο αναδεικνυόμενος ενοικιαστής οφείλει να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος μετά το πέρας της διαδικασίας μίσθωσης ήτοι χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος στην αρμόδια αρχή οφείλει να προσέλθει με τον ενοικιαστή προκειμένου να υπογράψουν το σχετικό συμφωνητικό, εκτός εάν η αρμόδια αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της διατάξει τη μη σύναψη σύμβασης.
4. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει για οποιονδήποτε λόγο μείωση της συμφωνημένης τιμής. Παράταση του χρόνου μίσθωσης δύναται να δοθεί με νεότερη απόφαση του εκμισθωτή.
5.Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του ενοικίου εάν δεν χρησιμοποιήσει το μίσθιο άνευ υπαιτιότητας του εκμισθωτή. Επίσης δεν έχει δικαίωμα μειώσεως του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη τυχόν αιτία.
6. Ουδείς μπορεί να λάβει μέρος στη διαδικασία μίσθωσης των ελαιοκτημάτων εάν έχει εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις προς τον εκμισθωτή.
7.Ο ενοικιαστής υποχρεούται να διατηρεί τα μίσθια σε καλή κατάσταση και να μεριμνά για την διατήρηση της κατοχής και των ορίων αυτών.
8.Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται τα ενοικιαζόμενα.
9. Τα μίσθια θα παραμείνουν εγγεγραμμένα στη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης του εκμισθωτή.
10. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιμεληθεί άμεσα με δικές του δαπάνες την εκθάμνωση και κλάδευση των ελαιοδένδρων των συγκεκριμένων κτημάτων απαγορευομένης της εφαρμογής κλαδέματος κατά το τελευταίο 18μηνο της μισθώσεως. Ομοίως να φροντίζει την καλλιέργεια των κτημάτων. Οι πάσης φύσεως καλλιεργητικές εργασίες θα γίνονται κατόπιν επίβλεψης του Γεωπόνου του Ιδρύματος των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης, ο οποίος θα ενημερώνεται εγγράφως από τον μισθωτή για το χρόνο που πρόκειται να τις πραγματοποιήσει. Η παράβαση των όρων τούτων συνεπάγεται την άμεση έξωσή του χωρίς καμία αποζημίωση και με την υποχρέωση να καταβάλλει όλα τα μέχρι της λήξεως της μισθώσεως, μισθώματα. Απαγορεύεται η χρήση των κτημάτων για άλλο σκοπό πλην της ελαιοκαλλιέργειας και της βοσκής προβάτων.
11. Η παρέλευση διετίας απ’ την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου χωρίς να έχουν γίνει σημαντικές καλλιεργητικές εργασίες (εκθάμνωση, κλάδεμα κ.λ.π), αποτελεί λόγο λύσης της μίσθωσης και καταγγελίας αυτής.
12. Σε περίπτωση πωλήσεως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιοποιήσεως των ακινήτων, ο ενοικιαστής συμφωνεί ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι θα παραιτείται της μισθώσεως τρεις (3) μήνες μετά την ειδοποίηση του, παραιτούμενος ρητώς από τούδε και από κάθε αξίωση προς αποζημίωση. Επίσης παραιτείται ρητά από κάθε αξίωση για αποζημίωση για εγγειοβελτιωτικά έργα που τυχόν θα κάνει (γεωτρήσεις, αρδευτικά κανάλια κ.λ.π.) ή κτίσματα που θα ανεγείρει ή αθλητικές εγκαταστάσεις ή περιφράξεις που θα τοποθετήσει.
13. Η υπομίσθωση, ολική ή μερική, απαγορεύεται απολύτως.
14. Επίσης απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση και η παράταση της μισθώσεως άνευ εγγράφου συναινέσεως του εκμισθωτή.
15. Κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μισθώσεως από υπαιτιότητά του, ο μισθωτής υποχρεούται αμέσως να παραδώσει τα μίσθια σε καλή κατάσταση, διαφορετικά θα ξεκινήσει διαδικασία εξώσεως ενώ είναι υποχρεωμένος συγχρόνως στην πληρωμή αποζημιώσεως για κάθε ημέρα παραμονής του στα μίσθια, πέραν της λήξεως ή της διάλυσης αυτής.
16. Ο μισθωτής υπόκειται στην έξωση, για την καθυστέρηση του μισθώματος και για πάσα παράβαση οποιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών.
Η συμμετοχή στη διαδικασία προσφορών συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης, της οποίας γνώση οφείλουν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι.
Προσφορές θα κατατεθούν από τους ενδιαφερομένους στα γραφεία του Ιδρύματος από έως τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μυτιλήνη 25 Οκτωβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

+ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ